Profesionálne úradné preklady s overením

pre súkromné osoby a firmy.

Naši kvalifikovaní prekladatelia, zapísaní v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedeným MV SR v zmysle zákona č. 382/2004 Z. z., sú zárukou najvyššej kvality poskytovaných prekladov v listinnej podobe, alebo po vzájomnej dohode so zadávateľom v elektronickej podobe.

PRÁVNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Právne dokumenty, registre, faktúry, zmluvy, bankové výpisy, živnostenské listy, odborné doklady, atď.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

preklady KOMPLETNEJ súťažnej dokumentácie.

MEDICÍNSKE PREKLADY

Zdravotná dokumentácia, lekárske správy, príbalové letáky, klinické štúdie, atď

K DOVEZENÝM VOZIDLÁM

Technické preukazy, COC dokumenty, doklady k dovezeným vozidlám, Manuály, atď.

FYZICKÉ OSOBY

rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy, potvrdenia o pobyte, diplomy, vysvedčenia, certifikáty, doklad o očkovaní, atď.

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Preklady do rôznych cudzích jazykov vo vzájomnej kombinácii – žiadny problém. Dokument napr. zo španielskeho jazyka do anglického jazyka preložíme taktiež.

ODBORNOSŤ

Pri prekladoch dbáme na správnosť, exaktnosť a zrozumiteľnosť výsledného textu. Zachovanie jednotnosti terminológie je samozrejmosťou. Vysoká úroveň znalostí morfológie, syntax, štylistiky a gramatiky u našich profesionálov je zárukou požadovaného výsledku.

DORUČENIE PREKLADOV

Flexibilita v doručovaní je našou významnou pridanou hodnotou. Po dohode je možné dokumentáciu doručiť v listinnej alebo elektronickej podobe, resp. v ich kombinácii.

ARCHÍV DOKUMENTOV

Dokumenty vám uchováme a spätne dohľadáme po dobu 10 rokov. Účtujeme iba za vystavenie kópií alebo opätovné overenie prekladov.

POTREBUJETE
PROFESIONÁLNY
PREKLAD?

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Vzhľadom na rôznorodosť požiadaviek klientov na požadovaný produkt, kladieme dôraz na dokonalú komunikáciu požiadavky za účelom vyhotovenia očakávaného prekladu.

CENA PREKLADOV

Preklady účtujeme na normostrany, t. j. 1800 znakov na stranu vrátane medzier. Cena zahŕňa aj grafickú úpravu textu.

JAZYKOVÉ KOMBINÁCIE

Preklady do rôznych cudzích jazykov vo vzájomnej kombinácii – žiadny problém. Dokument napr. zo španielskeho jazyka do anglického jazyka preložíme taktiež.

ODBORNOSŤ

Pri prekladoch dbáme predovšetkým na správnosť, exaktnosť a zrozumiteľnosť. Dodržiavame jednotnosť terminológie. Vysoká úroveň znalostí morfológie, syntax, štylistiky a gramatiky u našich odborníkov je samozrejmosťou.

DORUČENIE PREKLADOV

Našou veľkou devízou je flexibilita v doručovaní originálnych dokumentov úradných prekladov, ktoré promptne a načas vždy doručíme na požadovanú adresu zdarma. V prípade väčších vzdialeností Vám preklady pošleme poštou.

ARCHÍV DOKUMENTOV

Dokumenty Vám uchováme a spätne dohľadáme po dobu 10 rokov. Účtujeme iba za vystavenie kópií alebo opätovné overenie prekladov.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Našim klientom pomáhame vždy individuálne. Cena prekladu závisí od mnohých faktorov ako je objemnosť, odbornosť, termín dodania a jazyková kombinácia.

CENA PREKLADOV

Preklady účtujeme na normostrany. Normostrana je 1800 znakov vrátane medzier na stranu. Cena zahŕňa aj grafickú úpravu textu, vrátane tabuliek, grafov, obrázkov…

VIAZANIE PREKLADOV

Úkon prekladateľskej činnosti – teda preklad, je potrebné vždy zviazať trikolórou s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený. To zabezpečíme po dodaní originálu dokumentu, notársky osvedčenej kópie originálu alebo obyčajnej kópie dokumentu.

VIAZANIE PREKLADOV

Úkon prekladateľskej činnosti – teda preklad, je potrebné vždy zviazať trikolórou s dokumentom, z ktorého bol samotný preklad vyhotovený. To zabezpečíme po dodaní originálu dokumentu, notársky osvedčenej kópie originálu alebo obyčajnej kópie dokumentu.

MÁM ZÁUJEM O ÚRADNÝ PREKLAD

Pre viac informácií, cenovú ponuku alebo poslanie dokumentov vyplňte nasledovný formulár.

    VEVE jazyková agentúra 2023 All Rights Reserved.
    Designed and created by up2you.sk